FANDOM


ФазиРедактиране

Всеки ход (или наричани още рундове или кръгове) на играч се състои
Phases

Схематично представяне на последователността на Фазите и Стъпките.

от шест последователни фази. След като играч изчерпа своите фази идва ред на неговия опонент и така - докато единия от двамата победи.

Играчът е длъжен да обявява всяка една от фазите, преди да извърши каквото и да е действие. Една фаза може да бъде пропусната само ако и двамата играчи са съгласни на това.


Фаза на изтегляне (Draw Phase)Редактиране

По време на Фазата на изтегляне играчът тегли една карта от своето тесте. Това е най-първото нещо, което се случва във Фазата на изтегляне, което означава, че преди играчът, чийто ход е, да е изтеглил карта, неговият опонент не може да активира карта. Разбира се, има ефекти на карти, които са изключение, като например "Hino-Kagu-Tsuchi", чийто ефект се активира по време на Фазата на изтегляне, на опонента, на играча, изиграл тази карта.

Ако в началото на хода на играч, по време на неговата Фаза на изтегляне, той няма повече карти в тестето си и съответно не може да осъществи изтегляне, то тогава този играч губи дуела. Карти - Капани, Бързи магически карти и бързи ефекти на чудовища могат да се активират в тази фаза, след като играчът, чийто ход е, е изтеглил карта.


Фаза на подготовка (Standby Phase)Редактиране

Фазата на подготовка започва непосредствено след Фазата на изтегляне. Някои карти подчертават това, че определени действия се осъществяват в тази Фаза, като например "Treeborn Frog", "Royal Writ of Taxation" "Bowganian", "Legendary Fiend" and "Armed Dragon LV3" , а също така и разходи за задържането на карти като "Messenger of Peace" и "Fairy Box". Има карти, които могат да бъдат активирани единствено във Фазата на подготовка, като например "Curse of Fiend". Карти - Капани, Бързи магически карти и бързи ефекти на чудовища могат да се активират в тази фаза.

Основна фаза 1 (Main Phase 1)Редактиране

В своята Основна фаза 1 играчът може:

 • Да призовава Нормално, чрез Жертвоприношение или да залага карта - чудовище. Позволено е общо едно от трите вида призовавания.
 • Ръчно да смени бойната позиция на чудовищата си. Играчът не може да сменя позицията на чудовище, което е призовал в същия ход.
 • Да извърши Призоваване чрез обръщане, на чудовище, което е било Заложено в предишен ход;
 • Да активира ефекти, като тези на Barrel Dragon или Blowback Dragon;
 • Да активира или залага Карти - Капани или магически карти. Бързите магически карти и Картите - Капани не могат да бъдат активирани в кръга в който са заложени;

В края на своята Основна фаза 1 играчът трябва да реши коя ще е следващата му фаза - Бойната фаза или Крайна Фаза.Бойна Фаза (Battle Phase)Редактиране

Бойната фаза е фазата в която се осъществяват битките между чудовища. Бойната фаза не може да се осъществи единствено от играча, чийто е началният ход. В своя първи ход, той пропуска задължително своята Бойна фаза, поради това, че неговият опонент още не е изиграл карта на полето. Играчът, който е втори обаче, има право на Бойна фаза.

Бойната фаза се дели на няколко подфази:

Начална стъпка (Start Step)Редактиране

По време на нея, играчът чийто ход е, обявява своята Бойна фаза. В отговор на това, могат да бъдат активирани Бързи магически и карти капани и от двамата играчи.


Бойна стъпка (Battle Step)Редактиране

Бойната стъпка на Бойната фаза е момента, в който Играчът, чийто ход е, избира и обявява свое чудовище за атакуващо и набелязва противниково чудовище за цел на своята атака. Ако опонентът не притежава чудовище, играчът, чийто ход е, може да осъществи директна атака върху жизнените точки на опонента. Ако играчът чийто ход е има чудовище, чийто ефект позволява, въпреки налични вражески чудовища на полето - може да осъществи директна атака върху жизнените точки на опонента.

Всеки път щом играч осъществи атака на едно свое чудовище срещу чудовище на опонента, или директно срещу него, той преминава към Стъпката на Щетите, където се извършва изчисление на нанесените поражения. След това, ако има други чудовища, които могат да атакуват, Играчът чийто ход е може да се върне на Бойната стъпка и да повтори процедурата от начало.


Стъпка на щетите (Damage Step)Редактиране

По време на Стъпката на щетите се нанасят изчисляват щетите от току що осъществената атака. Ако атакуваното чудовище е в позиция с лице надолу - в началото на Стъпката на щетите то се обръща с лице нагоре, в защитен режим и остава в тази позиция. В тази ситуация има няколко възможни изхода:

 • Ако точките атака на атакуващото чудовище са по-големи от точките защита на атакуваното чудовище, то атакуваното чудовище е унищожено. Поради това, че е в защитен режим, неговият собственик не губи жизнени точки. Изключение правят случаите, в които в действие е ефект, който казва обратното.
 • Ако точките атака на атакуващото чудовище са по ниски от точките защита на атакуваното чудовище - разликата се приспада от жизнените точки на играча, чието чудовище осъществява атака.
 • Ако точките атака на атакуващото чудовище са равни на точките защита на атакуваното чудовище - атакуваното чудовище преминава в защитен режим с лице нагоре. Никой не поема щети, ничие чудовище не е унищожено.
 • Ако атакуваното чудовище има ефект при обръщане, той се активира след изчислението на щетите. В такъв случай действа едно изключение, което забранява на чудовището, чийто ефект е активиран да става цел на собствения си ефект. Това е така, понеже ефектът е активиран след изчисление на щетите, и ако чудовището е надвито т.е. атакуващото чудовище е било по-силно, следователно атакуваното чудовище е унищожено и следва да бъде пратено в гробището.

Пример:

- Играч 1 играе с Dragon Zombie (АТК 1600)и атакува чудовище с лице надолу, собственост на Играч 2.

- Чудовището на Играч 2 се обръща с лице-нагоре и то е Hane-Hane (Чудовище с ефект при обръщане). То е в защитен режим (DEF 500).

- Дракон Зомби унищожава Hane-Hane. Играч 2 не понася щети, тъй като чудовището е в защитен режим.

- Активира се ефекта при обръщане на Hane-Hane, който позволява на собственика му, да избере едно чудовище на полето и да го върне в ръката на собственика му.

- Играч 2 не може да избира Hane-Hane за цел на собствения му ефект т.е. посредством активирания ефект на Hane-Hane да върне Hane-Hane  в ръката си тъй като ефекта е активиран след изчисление на щетите и Hane-Hane вече се води унищожено, въпреки, че е все още на полето.

- След приключване на ефекта на Hane-Hane, Hane-Hane отива в Гробището

Ако играч атакува вражеско чудовище в атакуващ режим, то тогава са възможни следните изходи:

 • Атакуващото чудовище има точки на атака по-високи от точките на атака на атакуваното чудовище - в този случай атакуваното чудовище е унищожено, а разликата се приспада от жизнените точки на собственика на атакуваното чудовище;
 • Атакуващото чудовище има точки на атака по-ниски от тези на атакуваното чудовище - в този случай атакуващото чудовище се унищожава, а разликата между двете се приспада от жизнените точки на собственика на атакуващото чудовище;
 • Двете чудовища са с равни точки на атака - двете чудовища се унищожават взаимно, без никой да губи точки.

Правилата в горните случаи са валидни, освен ако няма магическа карта, карта капан или ефект, който да посочва нещо разлино.

Крайна стъпка (End Step)Редактиране

Веднъж след като битката е приключила т.е. съответният играч е приключил с повтарянето на Бойната стъпка и Стъпката на щетите може да се премине към Крайната Стъпка на Бойната Фаза. В нея освен приключването на бойната фаза и двамата играчи могат да активират магически карти и карти-капани, ако имат нужните такива. След приключване на Бойната Фаза съответният играч може да избере да ли да премине към Основна Фаза 2 (Main Phase 2) или направо към Крайната Фаза (End Phase)


Основна Фаза 2 (Main Phase 2)Редактиране

Тя е подобна на Основна Фаза 1. В нея могат да се извършат същите действия, при същите условия, които могат да се извършат в Основна Фаза 1. Т.е. ако даден играч не е призовал чудовище по време на своята Основна Фаза 1 (нормално, чрез жертвоприношение или чрез залагане) то може да го направи в своята Основна фаза 2. Ако обаче вече го е направил по време на своята Основна фаза 1, то той няма право на друго такова призоваване, освен ако не е под действие на ефект, чието описание, посочва друго. Не е задължително да се използва Основна фаза 2. Ако обаче играч пропусне своята Бойна Фаза, то той не може да влезе в Основна Фаза 2 и преминава направо към Крайната Фаза (End Phase)


Крайна Фаза (End Phase)Редактиране

Веднъж след като играчът е приключил със своята Основна Фаза 2 (или със своята Основна Фаза 1, ако е избрал след нея да пропусне Бойната Фаза) той навлиза в крайната фаза на своя ход. В нея, ако има активирани преди това ефекти, които оказват влияние на играта по време на крайната фаза се активират. Такива например са Change of Heart, чийто ефект приключва с крайната фаза на рунда в който картата е активирана.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.